Hur vi arbetar

Vi har valt att arbeta annorlunda än vad typiska myndighets- och vårdpersonal normalt gör. Vi ser att vi genom öppenhet och flexibilitet har andra förutsättningar för att komma i kontakt med och nå ut till unga vuxna personer. Detta innebär att ingen dag behöver vara den andre lik. Till skillnad från övriga personer som kommer i kontakt med målgruppen så behöver vi inte arbeta utifrån, ibland fyrkantiga, regelverk på samma sätt vilket underlättar enormt när man ska arbeta tillsammans med yngre människor.

Först och främst så är vår kontakt med personer ur målgruppen nästan uteslutande kravlösa och de sker alltid på individens egna villkor. Detta för att möjliggöra en annans sorts öppenhet, baserad på ömsesidig respekt och empati, personer emellan. En sorts personlig kontakt som oftast är svår att få till med konventionella metoder utifrån exempelvis ett myndighetsperspektiv.

Vår inställning gentemot personer vi träffar bygger uteslutande på respekt, kravlöshet, empati, förståelse, egenerfarenhet och viljan att lyssna och att lära oss av den enskilde individen.

I kontakten med oss så kan man vara helt anonym och allt som vi tar del av stannar mellan oss och personerna vi träffar. Om vi ska kunna lyckas få öppna och ärliga svar från unga personer som oftast sitter i någon form av beroendeställning gentemot myndigheter och/eller vårdinstanser så måste vi kunna garantera att personen ifråga INTE riskerar någon form av repressalier som följd av sin kontakt med oss.

Det vi i första hand vill ha reda på från målgruppen är vad som fungerar och inte fungerar i kontakten med myndigheterna, skolan, vården och kommunala insatser. Vi vill veta hur vi tillsammans kan utveckla en mer hållbar samhällsservice som speglar vår tid och behoven som finns nu.

Det är också genom samtal, både enskilt och i mindre grupp, som vi på sikt kommer att kunna identifiera alternativa eller nya tillvägagångssätt eller metoder som kommer att visa sig fungera gentemot en målgrupp som i normala fall, rent generellt, är svåra att ”nå ut till”.

Vi kommer även i kontakt med väldigt målmedvetna och drivna personer både från målgruppen och professionen som brinner det där lilla extra för just dessa frågorna och för den som gör det så kan man välja att bli en av våra inspiratörer.

Så oavsett om man bara vill berätta om en enskild incident eller mer aktivt är intresserad av att skriva och föreläsa så är det en bra idé att kontakta oss för en träff.

Och ALLA som tillhör vår målgrupp eller arbetar med den är välkomna att kontakta oss.

Framtiden bygger vi tillsammans!